TÉMA: poskytnutí příspěvku na dovolenou zaměstnanci

Je možné uhradit zaměstnanci příspěvek na dovolenou, pokud předloží doklad vystavený chorvatským poskytovatelem ubytování ?

Pokud je doklad od chorvatského poskytovatele vystaven na zaměstnavatele, nic nebrání použití osvobození dle § 6, (9), d. Úhrada zaměstnavatelem však musí být provedena přímo poskytovateli ubytování, čímž je naplněna podmínka tzv. nepeněžitého plnění dle výše uvedeného paragrafu. Výše příspěvku je omezena zákonem.


TÉMA: prohlubování kvalifikace

Uvažuji o rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na C (cena cca 15 000 Kč). Pro řízení firemního vozidla je nutný i profesní průkaz (cena cca 25 000 kč). Může mi tyto náklady (i částečně) uhradit zaměstnavatel ?

V tomto případě se jedná o §230 o prohlubování kvalifikace dle Zákoníku práce a náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Účast na školení nebo jiných formách přípravy nebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Daňové hledisko:

Dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., prohlubování kvalifikace znamená pro:

  • zaměstnavatele - daňově uznatelný výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona o daních z příjmů,
  • zaměstnance - příjem osvobozený od daně podle § 6 odst. 9 písm. a) zákona o daních z příjmů, který tudíž nepodléhá ani pojistným odvodům. Pochopitelně mzda za takto využitý čas zdaněna bude.


TÉMA: osvobození od DPH u pronájmů a tzv. služeb

Pronajímám nemovitosti neplátcům DPH, jsem plátcem DPH. Neplátcům DPH fakturuji nájemné osvobozené od DPH a paušál za služby + DPH (odvoz odpadu, energie, topení atd.). Mohu zahrnout částku za služby do položky nájemného a fakturovat tak jen jednu částku osvobozenou od DPH ?

Současná praxe je následující - paušál za služby je považován za samostatné plnění,proto je k němu připočítávána DPH.

Podle rozsudku soudního dvora EU je možné nahlížet na paušál za služby jako na součást nájmu a tím pádem nájem a paušál za služby brát jako jedno plnění a mohlo by se proto uplatnit osvobození od DPH. Je však nezbytné mít tuto problematiko dobře ošetřenou v nájemní smlouvě odborníkem na daňovou problematiku. Nevýhodou "osvobozeného paušálu" je negativní dopad na uplatnění DPH z přijatých faktur za energie, topení, vodné, stočné. Nebude se totiž na ně vztahovat tzv. krátící koeficient.


TÉMA: paušál u pronájmu nemovitostí v roce 2013

Změnily se podmínky uplatňování paušálních výdajů u příjmu z pronájmu u daně z příjmu fyzických osob pro rok 2013 ?

V roce 2013 lze 30% výdajový paušál pro příjmy z pronájmu uplatnit bez omezení, nepřesáhne-li obrat 2 000 000 Kč ročně. Absolutní výše odpočtu je však omezena na částku 600 000 Kč ročně.


TÉMA: DPH u prodeje nemovitostí

Problematika DPH při plnění do Rakouska - odměna za prodej nemovitosti Rakušana v Česku. Prodávající není český daňový rezident, žije a zdržuje se trvale v Rakousku. Při prodeji nebyl přítomen v ČR. Dříve se z hlediska DPH jednalo o službu do ciziny, i když plnění služby bylo na území ČR. Změnila se tato úprava? Má na tuto daňovou povinnost vliv, že ČR i Rakousko jsou členy EU ?

Fakturu je nutné vystavit s českou DPH, neboť dle aktuální legislativy je místo plnění v ČR.


TÉMA: výpočetní koeficient DPH

Obdrželi jsme daňový doklad pouze s celkovou částkou, včetně DPH. Jak mám výši DPH určit ?

V tomto případě se pro výpočet DPH použije koeficient dle §37 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, což je pro rok 2013což je u snížené sazby 15% koef. 0,1304 a sazby 21% koef. 0,1736.


Dotaz: DPH u prodeje nemovitostí

Jak je to s DPH u odměny při prodeji nemovitosti v Česku, kterou vlastní občan EU ?

Místo zdanitelného plnění je v ČR, tím pádem doklad vystavte s českou DPH.


TÉMA: DPH - určení data uplatnění

Jsem od 8.6. plátcem DPH (rozhodnutí bylo doručeno 7.6.),daňový doklad od dodavatele jsem obdržel 3. 7. (za služby od 2. 6. - 1. 7.) - kdy si mohu uplatnit DPH ?

Uplatněte si DPH ve zdaňovacím období, do kterého spadá datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na přijatém dokladu a zároveň v období, kdy obdržíte daňový doklad (dle Zákona o DPH č. 235/2004 Sb. §73).V tomto případě předpokládáme, že obě podmínky budou splněny v červenci (datum zdanitelného plnění bude zřejmě 1. 7. a doklad doručen 3. 7.).

Pokud by byl datum uskutečnění zdanitelného plnění již v červnu a doklad byl doručen až v červenci, pak si DPH můžete uplatit až v červenci !


Téma: výplata zisku

Valná hromada rozhodla o výplatě zisku, chceme jej však vyplatit ve dvou platbách.Kdy se odvádí 15% srážková daň, postupně z každé vyplacené části nebo najednou z celkové částky hned na začátku ?

Podíly na zisku jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud valná hromada nestanovila jinou splatnost.

Srážkovou daň musí vypořádat vyplácející společnost. Samotné zdanění vyplácených podílů na zisku lze rozdělit do dvou kroků:

1) sražení daně – je nutné provést při výplatě podílů na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,
2) odvod daně – termín pro odvod daně se váže na termín, kdy byla provedena srážka daně. Srážková daň se odvádí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měla být srážka provedena.


Téma: zdanění studentských brigád

Jsem student a pracuji na dohodu o provedení práce jako brigádník. Jak vysokou daň budu platit? Musím platit sociální a zdravotní pojištění ?

Dohoda o provedení práce může být uzavřena v případě, že celkový počet hodin ročně nepřekročí u jednoho zaměstnavatele 300 hodin. Pojištění pak příjem podléhá překročí-li odměna 10 000 Kč hrubého za měsíc.

Pokud je toto Vaše jediná brigáda, podepište u zaměstnavatele tzv. Prohlášení poplatníka a uplatněte si slevy na dani - jednak slevu na poplatníka a dále slevu pro studenty. Znamená to pak, že Váš hrubý příjem do výše 10 000 Kč je nezdaněný a nepodléhá odvodům pojištění.