ZÁKLADNÍ POJMY - ÚČETNICTVÍ

Účetnictví - bývalé podvojené účetnictví. Zachycuje veškeré informace o hospodářské činnosti jakéhokoliv hospodařícího subjektu (soukromého podnikatele, obchodní společnosti, státního podniku, družstva, …).

V účetnictví se zaznamenávají tyto údaje:

 1. stav a pohyb majetku a závazků
 2. náklady a výnosy podniku, které slouží jako podklad pro výpočet hospodářského výsledku

POZOR: účetnictví není daňová evidence, kterou vedou většinou OSVČ pro účely daně z přidané hodnoty.


Účetní období - pro účely účetnictví je účetním obdobím buď:

 1. kalendářní rok – trvá od 1. 1. do 31.12. daného roku
 2. hospodářský rok – jedná se o 12 po sobě jsoucích kalendářních měsíců, např. období od 1.6. jednoho roku do 31.5. následujícího roku


Aktiva - obecně je lze charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů majetku.


Pasíva - jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál. Na rozdíl od aktiv se pasíva primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál.


Rozvaha - je jedním ze základních účetních výkazů. V rozvaze musí být vždy a za všech okolností splněna tzv. základní bilanční rovnice, která říká, že AKTIVA = PASÍVA.

TO ZNAMENÁ: podnik může mít jen tolik majetku, na který má zdroje krytí.


Účetní uzávěrka - je proces uzavření účetních knih. Někdy se tento pojem zaměňuje s pojmem účetní závěrka, která však vyjadřuje jiný proces (sestavení ročních účetních výkazů).

Provedení uzávěrky musí předcházet zaúčtování celé řady tzv. uzávěrkových operací tak, aby účetnictví bylo úplné, tj. především:

 • zaúčtování dohadných položek
 • vyčíslení a zaúčtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku k němuž se sestavuje účetní závěrka
 • tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti
 • provedení inventury a vypořádání (vyúčtování) případných inventarizačních rozdílů, atd.


Náležitosti účetních dokladů - podle zákona o účetnictví musí obsahovat:

1. označení účetního dokladu
2. obsah účetního případu a jeho účastníky
3. peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
4. okamžik vyhotovení účetního dokladu
5. okamžik uskutečnění účetního případu (liší-li se od okamžiku vyhotovení)
6. podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Účetní doklad nemusí obsahovat razítko účetní jednotky ani podpis vyhotovitele.


Daňová evidence - nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a eviduje skutečné příjmy a výdaje.


Pohledávka - je nárok věřitele na úhradu peněžní nebo nepeněžní částky od dlužníka (odběratele).


Závazek - je peněžní či nepeněžní částka, kterou dlužíme jinému subjektu (např. dlužíme za odebrané zboží).


Zásoby - jsou to: materiál, nedokončená výroba a polotovary,výrobky, zvířata, zboží.


Zboží - jsou to movité věci nabyté za účelem dalšího prodeje. V některých případech jsou zbožím i movité věci, které by se normálně odpisovaly (např. prodejna automobilů).ZÁKLADNÍ POJMY- DAŇOVÁ SOUSTAVA

Daň - je povinná, pravidelná, peněžní, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu.


Poplatník - je daňový subjekt, který je ze zákona povinen hradit daň svým jménem, na svůj účet a ze svého předmětu plnění tzn. fyzické a právnické osoby, které jsou povinny platit daň.


Správce daně - je příslušný finanční orgán, který daň vybírá a je povinen ji spravovat (finanční a celní úřady).


Osvobození od daně - zproštění povinnosti placení daně pouze v případě, které stanovuje zákon.


Nezdanitelné minimum - je částka, která nepodléhá zdanění.ZÁKLADNÍ POJMY - DPH

Osoba povinná k dani – právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje samostatnou ekonomickou činnost (rozumí se tím soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby nebo soustavné využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů).


Osoba neusazená v tuzemsku – osoba povinná k dani z přidané hodnoty, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku


Dodání zboží s instalací a montáží – montáž nebo instalaci dodávaného zboží provádí přímododavatel nebo jím zmocněná třetí osoba


Náležitosti daňových dokladů - podle zákona o dani z přidané hodnoty musí obsahovat:

obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, event. bydliště nebo místo podnikání plátce dodavatele

 1. DIČ dodavatele i odběratele
 2. obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, event. bydliště nebo místo podnikání plátce odběratele
 3. pořadové číslo dokladu
 4. rozsah a předmět zdanitelného plnění
 5. datum vystavení dokladu
 6. datum uskutečnění zdanitelného plnění
 7. výše ceny bez DPH
 8. základní nebo sníženou sazbu DPH, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit DPH na výstupu
 9. výši DPH celkem uvedenou v korunách a v haléřích, event. zaokrouhlenou na desetihaléře či padesátihaléře


Zdaňovací období z pohledu DPH – od 1. 1. 2013 je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.Minimální mzda

Co je to minimální mzda?

Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny v pracovněprávním vztahu. Minimální mzdu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výši základní sazby minimální mzdy a stejně tak podmínky pro poskytování minimální mzdy určuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Na koho se vztahuje minimální mzda?

Ustanovení o minimální mzdě se aplikuje na všechny zaměstnance, není přitom rozhodující zda jde o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Není podstatné, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Na minimální mzdu je nárok v každém jednotlivém pracovním poměru, dohodě o pracovní činnosti i dohodě o provedení práce.